český katalog psychologů, poradců, terapeutů, psychiatrů, koučů, znalců, mediátorů, diagnostiků, grafologů, supervizorů a personalistů - logo KATALOG.PSYCHOWEB.CZ
najděte si toho, kdo vám pomůže
český katalog psychologů, poradců, terapeutů, psychiatrů, koučů, znalců, mediátorů, diagnostiků, grafologů, supervizorů a personalistů

 
VYHLEDÁVÁNÍ
Z níže nabízených kritérií pro vyhledání v katalogu vyberte alespoň jedno.


 

psychoterapie  psychologické poradenství  poradna pro manžele a partnery  
pedagogicko-psychologická poradna  psychiatrie  diagnostika  supervize  
kurzy pro veřejnost  grafologie  personalistika  koučink  mediace  teambuilding  
soudně-znalecké posudky  alternativní přístupy  rozvoj osobnosti  
dopravně-psychologické vyšetření řidičů  hypnóza  léčba závislostí  psychologie sportu  
psychologie trhu  
 
  

 
 

 
Doporučujeme:
Ole Martin Holte
Bůh na ulici
Jak jsem našel lidskost na dně společnosti.
Norský františkán Ole Martin se rozhodl opustit klášter a strávit padesát dní rozprostřených do tří let jako bezdomovec na ulicích Osla a Kodaně. Jeho zážitky přinášejí pohled na život na okraji společnosti, který si běžný člověk stěží dokáže představit, a podněcují k úvahám nad bezdomovectvím z nezvyklé perspektivy.
Ole prochází městskou krajinou a s humorem a soucitem se snaží pozorovat drsný život lidí na samém dně společnosti. Zaměřuje se přitom na detail, epizody se před čtenářem odvíjejí jako film. Přemítá o pokoření, o oživení lásky k samozřejmým věcem, jako je strom, o nečekané lidské dobrotě, ale i o neustálé nutnosti vztahování se ke smrti, o hledání Boha v drogách, o povaze konfliktů s představiteli „slušné“ společnosti, o problematice ztráty identity a závislosti na společnosti.
Schopenhauer, Arthur
Umění dostat v každé debatě za pravdu
Eristická dialektika
O tom, jak správně vést diskusi, pokud chcete stát na jejím konci jako vítěz, napsal snad nejlepší knihu filozof Arthur Schopenhauer. Kniha, jež je známá také pod názvem Eristická dialektika, obsahuje bohatý a strukturovaný přehled příkladů, jakým způsobem lze diskusi vést – a to jak logicky správně, tak pomocí zavádějících argumentů.


 
Informace – kdo je kdo, co znamenají tituly a další užitečné údaje

Psychoterapeut

Psychoterapeut je psycholog nebo lékař oprávněný provádět psychoterapii neboli léčbu psychologickými prostředky. Musí to být vysokoškolsky vzdělaný psycholog nebo lékař - psychiatr a musí mít atestaci z klinické psychologie – nikdo jiný psychoterapii nesmí provádět. Psychoterapii vám může hradit zdravotní pojišťovna nebo se poskytuje za hotové; záleží na konkrétním terapeutovi Psychoterapeuti se dále specializují, protože směrů nebo způsobů psychoterapie existuje celá dlouhá řada. Ty nejčastěji zastoupené jsou:
Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)
– zaměřená na analýzu myšlení a chování. S terapeutem se domluvíte co nejpřesněji na podmínkách a průběhu terapie, počítá se zde s výraznou aktivitou klienta (pacienta). KBT hodně pracuje např. s fobiemi a jinými úzkostnými poruchami, mentální anorexií aj.
Psychoanalýza, dynamická psychoterapie
– pátrá po minulých prožitcích a příčinách současných potíží, zdůrazňuje význam nevědomých dějů. Dlouhodobá terapie (2-5 i více let), která má obrovskou tradici v USA, u nás tolik psychoanalytiků není.
Humanistická psychoterapie
– zaměřuje se na rozvoj osobnosti a pozitivní zdroje, terapeut klienta vlídně vede na cestě sebepoznání.
Patrně většina psychoterapeutů užívá postupy pocházející z různých směrů.
 
Psycholog – poradce

Psychologické poradenství může poskytovat pouze vystudovaný psycholog s praxí. Pomáhá klientovi zorientovat se v problémových situacích, ovšem neprovádí psychoterapii. Obvykle pracuje za přímou platbu, výjimkou jsou např. pedagogicko-psychologické poradny nebo síť poraden pro rodinu a mezilidské vztahy, které jsou hrazeny z veřejných zdrojů a klienti zde neplatí. Existuje více zaměření poraden:
Pedagogicko-psychologické poradny
– zaměřené zejména na děti a problémy související se školou. Řeší otázky školní zralosti, problémů s prospěchem atp.
Manželské a rodinné poradny
– pomáhají hlavně při potížích ve vztazích – mezi partnery, rodiči a dětmi atp. Většina psychologických poradců specializaci nemá a řeší široké spektrum potíží. Psychologický poradce může též provádět psychologickou diagnostiku (klinický psycholog rovněž). Nejčastěji se testuje inteligence, vlastnosti osobnosti, pozornost a další funkce a dispozice.
 
Psychiatr

Psychiatr je lékař (vystudoval medicínu, zatímco psycholog studoval na humanitně zaměřené fakultě, obvykle filozofické), který jako jediný ze zde zmíněných odborníků může předepisovat léky. U většiny psychiatrů neplatíte, jsou placeni z veřejného zdravotního pojištění. Někteří psychiatři provádějí privátní psychoterapii.
 
Supervizor

Supervize je služba pro terapeuty, poradce a jiné specialisty, kterým pomáhá udržet nebo zlepšovat kvalitu jejich práce. Supervizor je zpravidla zkušený odborník v dané problematice a jeho služby jsou placené.
 
Grafolog

Grafologii – odhad vlastností a schopností člověka na základě znaků jeho písma - může provádět v zásadě kdokoli. Je dobré mít alespoň absolvovaný nějaký kurz; pro tyto kurzy bývá podmínkou středoškolské vzdělání.
 
Personalista

Personalista se specializuje na oblast práce a kariéry. Vyhledává správné pracovníky na pracovní místa, pomáhá jim s rozhodováním, co dělat, jak být úspěšný atd. Personalisty najdeme ve specializovaných personálních agenturách a ve větších podnicích. Někteří personalisté mají vysokoškolské vzdělání, nejčastěji psychologického nebo pedagogického typu, ovšem podmínka to není.
 
Kouč

Koučing je moderní záležitost; kouč je typicky pomocníkem vrcholového manažera, kterému pomáhá k větší efektivitě a duševní vyrovnanosti. Žádné rigorózní požadavky na vzdělání koučů nejsou.
 
Mediátor

Mediátor je zprostředkovatel, v tomto případě zprostředkovatel komunikace. Smyslem mediace je urovnávání sporů, pokud se znesvářené strany nedokážou dohodnout. Nikomu nestraní a snaží se najít možnosti, jak např. předejít zbytečným soudním sporům. Uvažuje se o povinném využití služeb mediátora u rozvádějících se manželů, pokud jim selhává komunikace. Požadavky na vzdělání mediátorů taktéž nejsou (u povinné mediace ale budou, tedy bude-li politiky schválena).
 
Soudní znalec

Je odborník registrovaný jakožto soudní znalec a smí provádět soudně-znalecké posudky. Musí splňovat určitá kvalifikační kritéria. Nezřídka se stává, že k téže věci vyhotoví různí znalci zcela odlišné posudky.
 
Poradce v rozvoji osobnosti

Jde zpravidla o živnostníka, který poskytuje tzv. osobní služby. Je to volná živnost a takový poradce nemusí mít žádné specializované vzdělání ani praxi. Nesmí provádět psychoterapii, psychologické poradenství ani diagnostiku. V jeho kompetenci je pomoci zdravému člověku, aby se cítil ještě lépe nebo lépe využíval své možnosti.
 
Tituly – co znamená DiS., Mgr., PhD. ...?

Pro ty, kdo se nevyznají v titulech, jsou zde informace o těch, se kterými se ve zmiňovaných oblastech můžete setkat. Tituly informují o určité dosažené úrovni vzdělání; specializaci dotyčného z nich nepoznáte.
DiS.
– píše se za jméno, znamená "Diplomovaný specialista" a patří člověku, který vystudoval nějakou Vyšší odbornou školu. Zakládá určitou odbornost a je níž, než vysoké školy a univerzity.
Bc.
– uvádí se před jménem, znamená "bakalář"; zpravidla absolvent tříletého studia na VŠ;
Mgr.
- uvádí se před jménem, znamená "magistr"; zpravidla absolvent pětiletého studia na VŠ; typ vystudovaného oboru taktéž nepoznáte (může to být učitel, filozof, právník aj.)
MUDr.
- uvádí se před jménem a informuje o tom, že dotyčný je lékař
PhDr.
- uvádí se před jménem, znamená "doktor filozofie"; rozšíření magisterského titulu
PhD., CSc., DrSc.
– tituly uváděné za jménem; informují, že dotyčný se věnoval či věnuje výzkumné činnosti; obvykle též přednáší na VŠ nebo univerzitě
 
Hodinové sazby, frekvence a délka sezení

Tyto záležitosti si každý nastavuje sám, takže zde uvádíme jejich obvyklé parametry. Hodinové sazby (nejsou-li kryty z veřejných zdrojů) se pohybují kolem 500 Kč za konzultaci; ve větších městech šplhá částka i k 1000 Kč. Délka sezení bývá většinou 45 – 70 minut a probíhají jednou týdně, jsou-li opakované. Toto jsou však, jak již uvedeno, pouze zprůměrované údaje, konkrétní informace si vyžádejte u vybraného odborníka. Většinou je nutné se předem objednat.
 
Jaké chování odborníka je už za hranicí a co potom dělat?

Psychologové a psychiatři jsou povinni řídit se určitými etickými pravidly. Tato pravidla by měli respektovat i ostatní, kteří provádějí diagnostiku nebo se snaží pomáhat. Patří sem zejména mlčenlivost - s výjimkou povinnosti ohlásit ty nejzávažnější trestné činy (jako např. vraždu) nesmí o vás nikdo šířit informace, které jste danému odborníkovi poskytli. Dále je povinen chovat se k vám slušně a ohleduplně, respektovat vaši osobní historii, vaše názory a vaši osobní důstojnost. Musí být dobře kvalifikovaný ve službách, které nabízí. Bez obav se na kvalifikaci ptejte a nechte si předložit diplomy. Pamatujte si, že tím urazíte jen ty, k nimž je lepší nechodit; ti dobří vaši opatrnost ocení. Jsou-li služby zpoplatněny, musíte být jednoznačně informováni. Tedy - nesmí vás klamat, zesměšňovat, neodborným postupem vám ublížit ani jakkoli obtěžovat. To poslední si zasluhuje poznámku - zejména sexuální obtěžování. To je nanejvýš odsouzeníhodné, protože namísto pomoci přichází další rána. Pokud se s tímto setkáte, nahlaste chování takového člověka - nejlépe osobně na policii, případně písemně na státní zastupitelství, dále se můžete obrátit na Českomoravskou psychologickou společnost - cmps@ecn.cz, na Českou psychoterapeutickou společnost - info@psychoterapeuti.cz, jde-li o psychiatra, kontaktujte lékařskou komoru - recepce@clkcr.cz, nebojte se napsat do televize nebo do novin (např. mfdnes@mfdnes.cz, info@lidovky.cz, online@ringier.cz, televizni.noviny@nova.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz) - třeba se sami vypraví váš příběh ověřit, napište případně i nám na info@psyx.cz.
Dneska to máte snadné, odešlete mail klidně na všechny tyto adresy, někde se to určitě ujme. Je jasné, že i mezi odborníky na pomoc ostatním se může najít někdo, kdo by s lidmi vůbec pracovat neměl. Pokud na někoho takového narazíte, řešte to už kvůli tomu, abyste ušetřili trápení těm, co by k němu přišli po vás. Na druhou stranu, když jste se službami spokojeni, určitě dotyčného odborníka potěší, když mu to řeknete, protože ani tohle není samozřejmost.
 
Doporučujeme partnerské weby: Online psychotesty osobnosti | Psychologie, poradna | Angličtina s hypnózou | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Web o psychologii | Relaxace | Syndrom vyhoření | Psychologie sebevraždy | Deprese | Schizofrenie | Psychotesty řidičů | Psychotesty k policii | Nevěra | Testy a psychotesty| Psychologie barev a test | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Sebevědomí - sebedůvěra | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |
 
Kompletní výpis podle krajů: Jihočeský kraj | Jihomoravský kraj | Karlovarský kraj | Královéhradecký kraj | Liberecký kraj | Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Pardubický kraj | Plzeňský kraj | Praha | Středočeský kraj | Ústecký kraj | Vysočina kraj | Zlínský kraj |
 
© psychoweb.cz 2008-20XX Všechna práva vyhrazena.
Jakékoli kopírování, šíření, vkládání do jiných webových stránek obsahu nebo jeho části není bez výslovného souhlasu autora povoleno.
Ochrana osobních údajů